SRDF | eng Svet za radiodifuzijo
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija | T 041 719 558, uradne ure: pon-čet, 10.00-12.00 (izven uradnih ur kontaktirajte na e-mail SRDF), F 01 511 11 01, E srdf.box@akos-rs.si
KONTAKT | KAZALO
 
 
 
O SVETU           PREDPISI           TV IN RADIO PROGRAMI           PRITOŽBE           AKTIVNOSTI           POVEZAVE          
 
O svetu / Pristojnosti
 
 
 

Pristojnosti sveta za radiodifuzijo

Naloge kot izhajajo iz 100. člena ZMed-UPB1

 1. Svet za radiodifuzijo je neodvisno strokovno telo, ki:
  • daje agenciji pobude za izvajanje strokovnega nadzorstva nad izvajanjem programskih zahtev in omejitev iz tega zakona; 
  • daje agenciji obrazložen predlog izbire ponudnikov na javnih razpisih za dodelitev radijskih frekvenc za opravljanje radiodifuzije; 
  • daje agenciji predhodno mnenje o izdaji, prenosu in razveljavitvi odločbe o dovoljenju za izvajanje radijske in televizijske dejavnosti;
  • daje agenciji predhodno mnenje o dodelitvi oziroma odvzemu statusa lokalnega, regionalnega in študentskega radijskega ali televizijskega programa;
  • daje pristojnemu ministrstvu predhodno mnenje o dodelitvi ali odvzemu statusa nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa;
  • daje pristojnemu ministrstvu predhodno mnenje o omejevanju koncentracije;
  • ocenjuje stanje radijskih in televizijskih programov;
  • predlaga pristojnemu ministru podrobnejša merila za opredelitev lokalnih in regionalnih vsebin, postopek in pogoje za pridobitev statusa programov posebnega pomena ter merila za vsebine lastne produkcije in druge vsebine radijskih in televizijskih programov iz tega zakona;
  • daje soglasje k predpisu, s katerim se določita postopek izdaje, podaljšanja, prenosa, spremembe, preklica, razveljavitve in prenehanja odločbe o izdaji dovoljenja za radijsko in televizijsko dejavnost ter njena vsebina;
  • predlaga način in merila za oblikovanje seznama dogodkov, pomembnih za javnost Republike Slovenije, in postopek obveznih posvetovanj med zainteresiranimi stranmi, ter oblikuje predlog agencije za vsebino tega seznama;
  • daje soglasje agenciji k strategiji razvoja radijskih in televizijskih programov v Republiki Sloveniji;
  • za Državni zbor pripravlja letna poročila oziroma ocene stanja na področju radiodifuzije in predloge za izboljšanje stanja;
  • opravlja druge naloge v skladu s tem zakonom, aktom o ustanovitvi in zakonom, ki ureja elektronske komunikacije.
 2. Svet za radiodifuzijo sestavlja sedem članov, ki jih na podlagi javnega poziva imenuje Državni zbor. Na javni poziv se lahko javijo kandidati s področja prava, telekomunikacij in informatike, avdiovizualne kulture, ekonomije, novinarstva in komunikologije.
 3. Svet za radiodifuzijo ima predsednika, ki ga imenujejo člani sveta izmed sebe.
 4. Mandat predsednika in članov je pet (5) let. Po izteku mandata so lahko ponovno imenovani.
 5. Natančnejšo organizacijo in način delovanja Sveta za radiodifuzijo v skladu s tem zakonom določi državni zbor v aktu o ustanovitvi.

Odlok o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo

Na podlagi 100. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo) v zvezi s 27. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 60/06 – Zmed-A) ter tretjega odstavka 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 3. novembra 2006 sprejel

O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi
Sveta za radiodifuzijo

1.

V Odloku o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo (Uradni list RS, št. 62/01) se srdf_besedilo III. in IV. točke spremeni tako, da se glasi:

»III.

Svet sestavlja sedem članov, ki jih na podlagi javnega poziva imenuje Državni zbor. Na javni poziv se lahko javijo kandidati s področja prava, telekomunikacij in informatike, avdiovizualne kulture, ekonomije, novinarstva in komunikologije.
Svet ima predsednika, ki ga imenujejo člani sveta izmed sebe.
Mandat predsednika in članov je pet (5) let. Po izteku mandata so lahko ponovno imenovani.

IV.

V Svet se imenujejo:

    Darko BRLEK,
    mag. Borut DOLANC,
    mag. Valerij GRAŠIČ,
    dr. Dejan JELOVAC,
    Mitja KATAVIČ,
    Sebastjan STRMŠEK,
    mag. Miha ŠLAMBERGER. «.

2.

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 010-01/99-8/46
Ljubljana, dne 3. novembra 2006
EPA 1056-IV

Podpredsednik                 
    Državnega zbora          
    Republike Slovenije    
    mag. Vasja Klavora l.r.

 
 
 
     © 2008 SRDF    |   Kontakt    |   Pravno obvestilo    |   Avtorji